• Tarsus
    +11°C

Sigorta Acenteleri

5684 sayılı Sigortacılık kanunun 14 Haziran 2007 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
5684 sayılı Sigortacılık Kanununda sigorta acentesi “Ticarî mümessil, ticarî vekil, satış memuru veya müstahdem gibi tâbi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimî bir surette sigorta şirketlerinin nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık etmeyi veya bunları sigorta şirketleri adına yapmayı meslek edinen, sözleşmenin akdinden önce hazırlık çalışmalarını yürüten ve sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesinde yardımcı olan kişi” olarak  tanımlanmıştır. Sigorta Acenteleri Yönetmeliği ile sigorta acenteliği yapacak gerçek ve tüzel kişilerin niteliklerine ve faaliyetlerine dair usul ve esaslar belirlenmiştir.
Bu kapsamda; Kanun gereği sigorta acentelerinin belirlenen usul ve esaslar açısından şartlara uygun olmaları ve levhaya kayıt yaptırmaları zorunlu kılınmıştır. Sigorta acenteliği faaliyetinde bulunmak üzere kurulan gerçek ve tüzel kişi firmaların, Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin 4. Maddesinde belirlenen Gerçek ve tüzel kişi acentelerde aranılan nitelikleri taşıyor olmaları gerekmektedir.
MADDE 4 – Gerçek ve tüzel kişi acentelerde aranılan nitelikler
(1) Acentelik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:
a) Türkiye’de yerleşik olması,
b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması,
c) Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin dört numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş veya ceza almamış olması,
ç) İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,
d) Teknik personel vasıflarını taşıması,
e) Asgari malvarlığı şartını yerine getirmiş olması,
f) Fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olması,

(2) Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:
a) Merkezlerinin Türkiye’de bulunması,
b) İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,
c) Asgari sermaye şartının yerine getirilmiş olması,
ç) Fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olması.

(3) Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin yetkililerinde, gerçek kişi ortaklarında ve tüzel kişi ortaklarının yetkililerinde aşağıdaki nitelikler aranır:
a) Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin dört numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş veya ceza almamış olması,
b) İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,

(4) Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin tüzel kişi ortaklarında iflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması şartı aranır.
(5) Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişi yetkililerinden şirketi sigorta işlemleri bakımından temsil ve ilzama yetkili olanların birinci fıkranın (e) ve (f) bentlerinde sayılanlar hariç diğer nitelikleri taşıması gerekir.
(6) Sözleşme yapma veya prim tahsil etme yetkilerine sahip gerçek kişi acenteler ile tüzel  kişiliği haiz acentenin müdürünün veya bu unvanı taşımasa bile fiilen bu görevi yerine getiren kişilerin birinci fıkranın (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılanlar hariç diğer nitelikleri taşıması, ayrıca en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya en az iki yıllık aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılık ile ilgili yüksek okullardan mezun olması ve iki yıllık mesleki deneyimi kazanmış olması gerekir.

Aranılan niteliklere haiz ve şartlara uygun kurulan Sigorta Acenteleri www.sigorta.gov.tr internet adresinden ön başvuru yaparak, istenilen belgeler ile birlikte sistemin verdiği ön başvuru numarası ve Asgari Fiziki Şartlar Tetkik Raporu talep dilekçesi ile Odamıza başvurmaları gerekmektedir.
● Uygunluk Belgesi Levha Kaydı için Odaya teslim edilmesi gereken evraklar (Tüzel Kişi /Gerçek Kişi) yeni-11(EK-1 / EK-2 / EK-3)
Asgari Fiziki Şartlar Tetkik Raporu talep dilekçesi

Sektör Duyuruları;
5684 Sayılı “Sigortacılık Kanunu”
Sigorta Acenteleri Yönetmeliği
       ◾ 2010 Yılı Levha Kayıt Ücretleri
Sigorta Acenteleri Fiziki Şartlar Tetkik Raporu Hakkında Hazine Duyurusu
Sigorta Acenteleri Fiziki Şartlar Tetkik Raporu Hakkında Oda Duyurusu
Sigorta Acenteleri arasındaki İş Paylaşımına İlişkin Sektör Duyurusu (16.08.2010)
Sigorta Acenteleri arasındaki İş Paylaşımına İlişkin Sektör Duyurusu 2010/31 (23.09.2010)
◾ Sigorta Acenteleri Arasındaki İş Paylaşımına İlişkin 2010/31 Sayılı Sektör Duyurusuna Ek  Sektör Duyurusu 2010/34 (13.10.2010)
Sigorta Acenteleri Arasındaki İşlemlere İlişkin Sektör Duyuru 2010/35 (15.10.2010)
◾ Sigorta Acenteleri Arasındaki İşlemlere İlişkin 2010/35 sayılı Sektör Duyurusuna Ek Sektör Duyurusu 2010/36 (20.10.2010)
Tescil İşlemleri için Sürenin Uzatılmasına İlişkin 2010/41 sayılı Sektör Duyurusu (29.11.2010)
          ◾ 2011 Yılı Levha Kayıt Ücretleri (01 Ocak - 31 Haziran 2011 arasında geçerlidir.)
Levha Aidatları Konusunda TOBB Sigortacılık Müdürlüğü Duyurusu (11.01.2011)
Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) ve Mesleki Eğitim Merkezi Eğitimleri Hakkında Duyuru (11.01.2011)
İcra Komitesi Tarafından Verilmiş Olan Disiplin Cezası Sayıları Hakkında Duyuru (Ocak  2011)
Sigorta Acenteleri Teknik Personel Eğitimi İle İlgili Duyuru (22.01.2011)
Prim Üretimi Bildirimi Hakkında Duyuru (03.03.2011)
Sigorta Acentelerinin Aracılık Ettikleri Yıllık Prim Tutarlarının Bildirilmesi Uygulamasının İptal Edilmesine İlişkin Duyuru (04.04.2011)
          ◾ Levha Kayıt Ücreti Hakkında Duyuru (29.06.2011)
Teknik Personel Sınavına Hakkında Duyuru (11.07.2011)
Sigorta Acenteleri Plaka İşlemleri Hakkında Duyuru (12.07.2011)
     Bilindiği üzere; Sigorta Acenteleri TOBB Levha kaydını tamamlayarak faaliyetlerine devam eden Sigorta Acenteliği firmalarındaki her türlü değişikliğin Yönetmelik gereği 3 (üç) işgünü içerisinde TOBB Levha Kaydını gerçekleştirdiği Odaya bildirmek zorundadır. Bu kapsamda firmanızda ortaya çıkabilecek değişikliklerin bildiriminde kullanılmak üzere örnek dilekçeler aşağıdadır.

Bilgi Güncelleme için Dilekçe Örnekleri;
Plaka Talep Dilekçesi
Yeni Acentelik Sözleşmesi Bildirimi
Acentelik Sözleşmesi Fesih Bildirimi
Adres, Telefon, E-Posta Değişikliği Bildirimi
Ortaklık ve Yetkili Değişikliği Bildirimi
Sermaye Artırımı Bildirimi
Şube Açılışı Bildirimi
Teknik Personel Çıkışı Bildirimi
Teknik Personel Girişi Bildirimi
Teknik Personel Girişi Bildirimi (İlk Kez Başvuranlar  İçin)

Hizmetler Menü