• Tarsus
    +11°C

Limited Şirket

-         Limited Şirket Yeni Kuruluş

Limited şirketler en az 10.000,00 TL sermaye ve en az bir (1) ortakla kurulmalıdır. Ortakların koyacakları sermayenin en az 25,00 TL veya bunun katları olması lazımdır. Şirket ortaklarından en az bir kişi temsile yetkili şirket müdürü olarak atanmalıdır. Şirkete birden fazla şirket müdürü atanacaksa içlerinden biri müdürler kurulu başkanı olarak seçilmelidir. Bir limited şirketin kuruluşunun tesciline ilişkin başvuru, şirket sözleşmesinin Müdürlüğümüzce veya noterce onaylanmasını izleyen otuz gün içinde yapılır. Başvuruda müdürlüğümüze aşağıdaki belgeler verilir:

 

GEREKLİ EVRAKLAR;

1) Kurucuların imzaları Sicil Müdürlüğümüz tarafından onaylanmış ıslak imzalı Limited Şirket Sözleşmesi  (2 adet asıl),

2) Şirket müdürü veya müdürlerinin şirket unvanı altında düzenlenmiş ve Sicil Müdürlüğümüz tarafından onaylanmış ünvan altında imza beyannamesi (2  adet asıl).

3) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre yapılacak ödeme (onbinde dört(%004) Odamız veznesince tahsil edilecektir.

4) Ticaret Sicili Kaydı için Hükmi Şahıs Dilekçesi

5) Oda Siciline kayıt için Oda Kayıt Beyannamesi

6) Hariçten seçilen müdürün görevi kabul ettiğine dair yazılı beyanı

7) Tüm ortakların ve ortak olmayan müdürlerin en az 1 er adet fotoğrafı

8) Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin belirlenmesine ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği (1 adet asıl – 1 adet fotokopi),

9) Kuruluşta ayni sermaye konulması halinde;

a) Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları ile mahkeme kararı,

b) Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,

c) Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,

10) Ayni varlıkların ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler,

NOTLAR:

a-Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren bakanlar kurulu kararının bir örneği

c-Sözleşmede kurucu ortak olarak bir tüzel kişi (Limited Şirket-Anonim Şirket Vb. ) varsa noter onaylı iştirak kararı (1 adet asıl) 

d- Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.

 

YABANCI UYRUKLU ORTAK VE MÜDÜR VARSA

A-Yabancı Uyruklu Ortak Gerçek Kişi İse;

-Varsa yabancılara verilen kimlik numarasını gösteren resmi belge fotokopisi (1 adet ) ; adresi yurtdışında ise adresi gösterir beyan

-Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl)

- Fotoğrafı (2 adet)

-Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi (1 adet asıl)

B-Yabancı  Uyruklu Ortak Tüzel Kişi İse;

1- Şirketin güncel ; Sicil Tasdiknamesi veya Sicil Özeti. Belgenin Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi zorunludur. (TSY 32. Madde)

2-İştirak kararı veya vekaletname. Kararın Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi zorunludur. (TSY 32. Madde) (Bu kararda veya vekaletnamede  şirkete kurmak için gerekli evrakları imzalamaya ve kurulucak şirkete temsile yetkili kişi belirtilecektir.)

3- Yabancı uyruklu tüzel kişinin Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi

4-Yabancı uyruklu tüzel kişiliğin temsilcisinin;

-Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti  (1 adet asıl - 1 adet fotokopi)

-Fotoğrafı (2 adet)

-Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi

-Varsa yabancılara verilen kimlik numarasını gösteren resmi belge fotokopisi (1 adet ) ; adresi yurtdışında ise adresi gösterir beyan

 

NOT: İkametgah adresi yurtdışında olan Türk Vatandaşları; bulundukları ülkeden aldıkları çalışma izin belgesi veya oturma izin belgesinin noter onaylı suretlerini ibraz edeceklerdir. 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.


-         Aşağıdaki Linklerden Unvan Sorgulaması yapabilirsiniz.

Yeni şirket kuruluşları veya unvan değişikliklerinde ünvanın tüm Türkiye çapında korunmasını sağlamak amacıyla;

Mersis sayfasından ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinden sorgulama yapabilirsiniz. 

 

Aranan ünvanın ilk iki kelimesi (Örnek: KÜLAHLI İNŞAAT) yazılmalı ve ARA/SORGULA butonuna basılmalıdır.

 

Sicil Gazetesinden Ünvan Sorgulama  

 

MERSİS Ünvan Sorgulama

 

 

 

 

Limited Şirket Menü